Algemene Voorwaarden

Vin-Von verzorgt doorlopende lessen, cursussen en workshops op het gebied van yoga en persoonlijke groei. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Vin-Von aangeboden cursussen en opleidingen.

 

 

 

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle deelnemers aan één van de aangeboden diensten.

 

 

 

Inschrijving en betaling

 

Inschrijving voor lessen, cursussen en workshops gaan via het invullen van een door Vin-Von verstrekt inschrijfformulier. Door het ondertekenen van het formulier ga je tevens akkoord met de algemene voorwaarden en is je inschrijving definitief. Betaling vindt plaats per automatische incasso door het invullen van het machtigingsformulier automatische incasso.

 

De prijzen vermeld op de site zijn (tenzij anders en uitdrukkelijk vermeld) inclusief BTW.

 

Na ontvangst van het volledige bedrag ben je verzekerd van deelname.

 

 

 

Algemene voorwaarden lessen/workshops (zie inschrijfformulier)

 

De lesgelden dienen vooraf per automatische incasso te worden voldaan. In de contributies zijn alle vakanties verrekend.

 

We incasseren 12 maanden per jaar. Alle abonnementsvormen hebben een minimale contracttermijn van 3 maanden en zijn binnen de contracttermijn niet opzegbaar. De opzegtermijn, na de contracttermijn, is een kalendermaand vóór het verstrijken van uw contracttermijn.

 

Aanmaning- en herinneringskosten zullen doorbelast worden.

 

Alle genoemde bedragen zijn incl. BTW.

 

Gemiste lessen dienen binnen de lopende maand te worden ingehaald.

 

Verlopen lessen kunnen niet worden ingehaald.

 

Het lesgeld kan niet worden gerestitueerd.

 

Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.

 

Vin-Von kan op generlei wijze aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen en/of blessures die ontstaan zijn tijdens deelname aan de lessen.

 

Vin-Von is niet aansprakelijk voor het beschadigen en/of zoekraken van uw eigendommen.

 

 

 

Annuleren bij cursussen/opleidingen/workshops

 

Als je annuleert tot 14dagen voor de start van een cursus, opleiding of workshop ontvang je 75% vanhet cursusgeld retour. Bij annulering hierna vindt geen teruggave van het geld plaats.

 

Bij afwezigheid zonder bericht vooraf vindt geen restitutie plaats en bestaat er geen recht op het nogmaals volgen van de cursus op een later tijdstip.

 

Als de cursus/workshop/opleiding niet door kan gaan vanwege te weinig cursisten (minder dan 6) of andere omstandigheden wordt het bedrag teruggestort. In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij het annuleren van een cursus/workshop/opleiding door langdurige ziekte, kan na overleg van een

 

medische verklaring van een huisarts of specialist verzocht worden een passende oplossing tevinden.

 

 

 

Uitval docent

 

Bij ziekte en/of uitval van een docent zal Vin-Von, indien mogelijk,voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal Vin-Von de cursist hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen. Vin-Von zal in dat geval zo spoedig mogelijk met alternatieve data komen.

 

In geval van ziekte en/of uitval van een docent heeft de cursist geen recht op (schade)vergoeding.

 

 

 

Extra kosten voor de verzorging voortvloeiende uit ziekte/uit val van een docent liggen bij Vin-Von.

 

Uitval van een docent is geen reden voor kosteloze annulering of restitutie.

Persoonsgegevens

Bij inschrijving worden je persoonsgegevens gebruikt om de overeenkomst te kunnen uitvoeren en om de cursist op de hoogte te stellen omtrent toekomstige activiteiten van Vin-Von. Daarnaast kan er een groepsbericht worden verzonden aan alle deelnemers. Mocht je geen prijs stellen op

informatie van deelnemers en activiteiten dan kan dit per e-mail aan Vin-Von worden gemeld.

 

Huisregels

Als deelnemer bij Vin-Von ben je verplicht je te houden aan de huisregels.

Mobiele telefoons en overige apparatuur worden enkel gebruikt buiten de yogazaal.

Vin-Von is een rookvrije ruimte.

De yogazaal blijft zo sereen mogelijk. Tassen, schoenen , jassen en overige persoonlijke spullen blijven buiten de yogazaal en kun je opbergen in de kleedruimte.

Vin-Von behoudt zich het recht voor deelname aan de lessen te weigeren, indien zij hiervoor gegronde redenen kent.

 

Lesmateriaal

Verstrekte informatie/handouts of readers die verstrekt worden tijdens een cursus of opleiding mogen niet anders worden gebruikt dan voor persoonlijke studie. Het is niet toegestaan de handouts of readers te gebruiken voor commercieel gebruikt of te kopiëren ten behoeve van derden. Het auteursrecht en eigendomsrecht berusten bij Vin-Von en de (gast)docent.

 

Aansprakelijkheid

Deelname aan lessen/cursussen/opleidingen/workshops van Vin-Von geschiedt volledig op eigen risico.

Bij lichamelijke en/of psychische klachten dien je de huisarts te raadplegen. Klachten van deze aard dienen te allen tijde vooraf aan de docent kenbaar gemaakt te worden. De docent kan aan de hand hiervan ter bescherming van jezelf besluiten om toegang tot de les te weigeren.

Vin-Von is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade aan personen en/of eigendommen. Evenmin is zij aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de georganiseerde dagen.

 

Beeldopnames

Vin-Von behoudt zich het recht tot het maken van beeld- en/of geluidsopnamen tijdens opleidingen en deze te gebruiken voor eigen promotieactiviteiten. Het maken van beeld- en of geluidsopnamen tijdens een opleiding/cursus/les/workshop is alleen mogelijk na toestemming van de docent en de andere cursisten.

 

Klachten en geschillen

De doelstelling van Vin-Von is altijd om je persoonlijke groei tot een succes te maken. Mochten er desondanks omstandigheden zijn waarover je

een klacht wilt indienen, meld de klacht dan per omgaande (schriftelijk, per e-mail of telefonisch). Wij doen er alles aan om zo spoedig mogelijk tot

een passende oplossing te komen.